Županova prizadevanja

1.) Javna infrastruktura in oskrba prebivalcev

Vodovodi:
Nadaljevanje širitve vodovodnega omrežja na območju celotne občine v skladu s strateškimi načrti občine. V skladu z navedenim v se je že pristopilo in dokončala izgradnja vodovoda na območju med Rimskimi Toplicami in Radobljami. Naslednji projekt je zagotovitev vodooskrbe na posameznih manjših odsekih, kjer trenutno obstajajo temne lise vodooskrbe po vsej občini. Kot bistveno pa se župan zavzema za izgradnjo vodovoda v dolini Rečice.  Cilj občine je zagotovitev vodooskrbe za približno 80% celotnega prebivalstva.

Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda:
Izgradnja kanalizacijskega omrežja na poseljenih območjih s pomočjo evropskih in državnih sredstev se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Občina mora nadaljevati s sistematičnim priključevanjem gospodinjstev in industrije na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Vzpodbujanje izgradnje manjših zasebnih čistilnih naprav na območjih, ki niso pokrita s sistemom kanalizacije s čistilne naprave. Mirna rešitev nastalih sporov iz koncesijskega razmerja za čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo čistilne naprave v korist Občine Laško.

Državne ceste, občinske ceste, pločniki in javna razsvetljava:
Racionalizacija vzdrževanja in upravljanja z občinskimi cestami, kar najbolj zavezuje upravljavca občinskih cest. Prenova občinskih cest na različnih odsekih v skladu z občinskimi strateškimi akti - v letu 2013 Cesta na Svetino, Trubarjeva ulica.... Nadaljevanje prenove in širitve okolju prijazne javne razsvetljave. Nadaljevanje prenove in širitev mreže pločnikov ob državnih in občinskih cestah, zlasti pa letos na odseku med novim delom zdravilišča v Laškem ter trgovino na Celjski cesti. Zagotavljanje učikovistosti zimske službe na občinskih cestah. Skrb in prizadevanje za umestitev prenove odsekov državnih cest v državni proračun in za njihovo izvedbo (Laško-Šentrupert; Rimske Toplice-Jurklošter; Zidani most-Gračnica levi breg Savinje). Izboljšanje označevanja s tablami in drugimi oznakami na občinskih cestah. Širjenje možnosti parkiranja v jedru Laškega ter izboljšava prometne urejenosti ter varnosti v centru Laškega.

Pohodne poti, rekreacijske površine, kolesarske poti in druga javna infrastruktura:
Nadaljevanje urejanja ter označevanja pohodnih poti in kolesarskih poti s poudarkom na povezovanju kulturnih ter naravnih znamenitosti v naši občini. Izgradnja kolesarske steze, ki bo povezovala Laško in Rimske Toplice z mejami celjske občine. Prenova in izgradnja otroških igrišč. Ureditev igrišča z umetno travo za mali nogomet. Postavitev parkirnih mest za kolesa. Prizadevanje za postavitev protihrupne ograje za stanovalce v bližini železniške proge v Laškem, kar sicer ni v pristojnosti Občine Laško. Aktivnosti za izgradnjo podhoda pod železniško progo na območju Podšmihela v Laškem, kar sicer tudi ni v pristojnosti Občine Laško. Širjenje rekreacijskih površin za sprehajalce ter druge ljubitelje športnih aktivnosti. Urejanje mesta Laško, ki bo prijazno invalidom ter materam z vozički, kar se odvija vsako leto.

Poplavna problematika:
Prizadevanja župana in občine, da država čim prej začne z izgradnjo marijagraškega ovinka se je vsaj za prvo fazo izkazalo za uspešno. Potrebno je nadaljevati z nadaljnjimi fazami izgradnje protipoplavnih ukrepov. Sodelovanje z različnimi državnimi službami za izvajanje in vključevanje občine v programe poplavne varnosti, kar zadeva izgradnjo protipoplavnih ukrepov v Savinski dolini ter novih merilnih naprav. Zagotavljanje nujne pomoči, varnosti in oskrbe ob poplavah s pomočjo struktur civilne zaščite.

2.) Razvoj turizma ter izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva,

Sodelovanje z obema zdraviliščema v občini na podlagi zagotavljanja obojestranskih interesov. Podpora politiki zdravilišč, ki bo vključevala razvoj lokalnega okolja in prebivalcev. Vključevanje posameznikov, kmetij, organizacij, društev ter gospodarstva v razvoj turizma. Sledenje viziji občine, da je turizem in še posebej zdraviliški turizem gibalo njenega razvoja.
Izgradnja javne infrastrukture, ki bo koristila tudi razvoju turizma in gospodarstva (pohodne poti, kolesarske poti, označevanje s tablami, posledično zagotavljanje delovnih mest in dela…). Urejevanje kulturnih in naravnih spomenikov, ki so v lasti ali upravljanju občine. Podpora kulturnim, športnim, umetniškim ter drugim dogodkom, ki bodo v našo občino pritegnile goste, pomoč pri načrtovanju, organizaciji in oglaševanju prireditev za društva, prizadevanje za stalno izboljšanje trgovske in gostinske ponudbe v občini Laško. Oživljanje prireditev za mlade družine in otroke, podpora projektu oživljanja kartuzije v Jurkloštru, urejanje turistu prijaznega mesta Laško. Občina Laško trenutno izvaja projekte oživljanja starega mestnega jedra - zlasti gre za objekt bivšega hotela Savinja, v katerem bo TIC, prenočitve zmogljivosti, kavarna in v spodnjem delu pivnica; prenovo občinskega dvorišča, ki je končana, prenovo starega Kina s preureditvijo v multimedijski center ter prenovo glasbene šole. Občina Laško želi zagotavljati oskrbo prebivalstva in njenih gostov z blagom in storitvami v centru mesta Laškega.

3.) Dvig standardov na področju vzgoje in izobraževanja

Nadaljevanje prenove dotrajanih in zastarelih šolskih objektov v občini Laško. Občina Laško bo pristopila k energetski obnovi Vrtca v Laškem, OŠ Primoža Trubarja v Laškem ter OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah. Poleg energetske obnove objekta pa se bo pričela izgradnja prizidka OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah.
Občina Laško kot soustanoviteljica uspešno zaključuje projekt obnove prostorov za potrebe Glasbene šole v Laškem, ki bo v polni meri zaživela do konca leta 2013.
Sodelovanje in pomoč občine pri ustanavljanju različnih oblik varstva in vzgoje predšolskih otrok pri zasebnikih.
Podpora občine vsem obšolskim programom, ki zagotavljajo zdrav in celosten razvoj otrok.
Podpora prostovoljnim društvom pri izvajanju njihove dejavnosti na kulturnem, športnem, humanitarnem, turističnem in gasilskem področju.

4.) Zdravje občanov in razvoj zdravstva

Zagotavljanje strokovnega kadra za zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo občanov. Posodobitev in razširitev stavbe Zdravstvenega doma Laško. Podpora društvom, organizacijam in posameznikom, ki skrbijo za zdravje naših občanov.

5.) Pomoč občine pri reševanju socialne problematike

Podpora občine programom ter subjektom, ki zagotavljajo življenje pri domačih v kasnejšem obdobju življenja. Skrb za splošni socialni dialog med različnimi generacijami v občini s poudarkom na prostovoljnem delu, solidarnosti ter univerzalnih vrednotah človeštva. Z organiziranimi akcijami skrbeti in obveščati naše prebivalce o zdravih načinih življenja v vseh življenjskih obdobjih ter obveščanje in pomoč občanom, ki so v stiski.
Usmerjati stanovanjsko politiko občine h gradnji stanovanj, ki bodo dostopne mladim, mladim družinam ter socialno šibkejšim skupinam ljudi. Skupaj z različnimi ustanovami izvajati pomoč in skrb za politiko obveščanja o škodljivosti vseh vrst drog, alkohola in tobačnih izdelkov, zmanjševanju njihovega uživanja ter pomoč pri odvajanju od odvisnosti. S sodelovanjem različnih organizacij ter države skrbeti za aktivno politiko zaposlovanja ter zagotavljanja prvih zaposlitev ter na vse možne načine skrbeti za zmanjševanja števila brezposelnih. Podpora programom zaposlovanj, skrbstva in varstva invalidov. Podpora društvom ter organizacijam v naši občini, ki se ukvarjajo z reševanjem različnih oblik socialne problematike.

6.) Sodelovanje občine in kmetijstva

Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (sofinanciranje pridobivanja dokumentacije, sofinanciranje izgradnje ali adaptacije objektov, ureditev prostorov, nakup opreme in strojev za opravljanje dopolnilnih dejavnosti ter sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti).
Investicijska vlaganja v rastlinsko in živinorejsko pridelavo ter tehnološke posodobitve v kmetijstvu.
Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj na področju kmetijstva.
Podpora za delovanje strokovnih društev na področju kmetijstva.
Urejanje kmetijskih zemljišč (urejanje pašnikov, male melioracije).
Sofinanciranje bodočih prevzemnikov kmetij (spodbujati redne dijake in študente kmetijskih strok iz občine, da bodo po končanem šolanju ostali na domači kmetiji).
Sofinanciranje upravljanja in izvajanja Razvojnega programa podeželja.

7.) Zagotavljanje evropskih in državnih sredstev za celovit razvoj naše občine,

V prvem mandatu župana Franca Zdolška se je korenito spremenila politika črpanja državnih in evropskih sredstev za Občino Laško. Pri vseh večjih projektih naše občine v zadnjih letih so bili izkoriščeni zunanji viri financiranja. Na ta način je prišlo do dokončanja številnih projektov, ki jih sicer občina sama nikoli ne bi mogla izpeljati v tako kratkem času in brez prekomernega zadolževanja. Takšna politika je v zadnjem mandatu župana Franca Zdolška zagotovila naši občini približno 15 milijonov evrov sredstev, kar predstavlja malo manj kot dva njena letna proračuna. Dolgoročno zadolževanje občine kljub večjemu obsegu investicij ni bilo potrebno. S politiko črpanja čim več izvenproračunskih sredstev želimo nadaljevati. Prizadevati si moramo za trajen in celovit razvoj občine, ki ne bo v celoti odvisen od naših občanov s poudarkom na ustvarjanju novih delovnih mest ob sodelovanju prebivalstva, gospodarstva in turizma v občini.

8.) Otroci, mladi in mlade družine

Otroci, mladi ter društva potrebujejo nove prostore za izvajanje obšolskih, kulturnih, umetniških, znanstvenih ter drugih dejavnosti v centru Laškega, saj so obstoječe žal neustrezne za marsikatero aktivnost, ki bi popestrila ponudbo na tem področju. Oživljanje prireditev namenjen mladim družinam ter otrokom in so podobne tistim, ki so se nekoč že odvijale v Laškem. Nadaljevati nameravamo s politiko vzpodbujanja mladih, da postanejo čim prej družbeno aktivni, da so angažirani pri dejavnostih občine ter drugih institucij in da so prisotno v življenju in delu naše občine. Občina Laško mora nadaljevati izvajanje finančne pomoči študentom, ki se izobražujejo v tujini. Gre za številne nadarjene in perspektivne mlade ljudi, zato je smiselno, da vse življenje ohranijo dobre stike z domačim okoljem. Urediti je potrebno sofinanciranje mladih pri raziskovalnem, znanstvenem in študijskem delu, ki se po vsebini nanaša na našo občino. Podpiramo vsakršno sodelovanje in podporo društvom in posameznikom pri različnih družbeno-koristno usmerjenih projektih

9.) Stalno izboljševanje učinkovitosti in preglednosti dela občinske uprave

V preteklem mandatu je prišlo do bistvenega premika pri preglednosti in učinkovitost dela občinske uprave. V ta namen je pričel izhajati Laški bilten, zapisniki ter gradiva sej občinskega sveta so dostopni na spletni strani Občine Laško, seje občinskega sveta je v posnetkih možno gledati na lokalnih televizijah, na spletni strani občine je bil uveden portal Občina občanom, prav tako je mogoče pridobiti številne koristne podatke na spletnih straneh naše občine, pri izvajanju projektov na terenu se poslužujemo dodatne pomoči medijev. Preglednost dela občinske uprave pa nameravamo izboljševati in prilagajati potrebam ljudi ter projektov tudi v prihodnje.
Učinkovitost dela občinske uprave se izkazuje predvsem po številu uspešno dokončanih projektov, ki so v korist uporabnikom in se izboljšuje s pomočjo stalnega izobraževanja, povezovanja z drugimi institucijami ter uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov. Za občane in uporabnike storitev občinske uprave je bistvena tudi prijaznost zaposlenih.

10.) Okolje, prostor in ekologija

Občina mora vzpodbujati oskrbo prebivalstva z okolju prijaznimi ter cenovno dostopnimi energenti Izvajanje projektov pridobivanja energije iz čistih in obnovljivih virov energije.
Uresničevanje strategije izboljšave energetskega stanja objektov v upravljanju občine ali njenih zavodov na podlagi opravljenih analiz.
Pomoč in izboljšava stanja okolja, kjer je prišlo do različnih vrst onesnaženja na podlagi opravljenih analiz strokovnih institucij.
Nadaljevanje izgradnje omrežja javne razsvetljave z varčnimi svetilkami v skladu s sprejeto strategijo občine.

11.) Stanovanjska problematika

V laški občini je potrebno poskrbeti za nova stanovanja z javnimi in zasebnimi investicijami po dostopni ceni za zainteresirane kupce.

12.) Civilna zaščita, gasilci in druge javne službe

Potrebno je skrbeti za čim boljšo in stalno varnost pred različnimi naravnimi nesrečami ter poskrbeti, da so škodljive posledice čim prej in v največji možni meri odpravljene. Občina mora spremljati delo javnih služb, gasilcev, prostovoljcev, društev ter jim nuditi ustrezno materialno in finančno podporo.

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.