OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

8. redna seja občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-03/2020
Datum: 3. 2. 2020
V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

8. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 12. 2. 2020,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 7. seje z dne 18. 12. 2019

2. Realizacija sklepov 7. seje z dne 18. 12. 2019
Odgovori na vprašanja:
- Odgovor 1
- Odgovor 2
- Odgovor 3
- Odgovor 4

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3.1 Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica - III. odsek in rekonstrukcija transportnega voda
3.2 Zaključno poročilo o rekonstrukciji LC Petrol - Gasilski dom Laško

4. Področje družbene dejavnosti
4.1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 2. obravnava
4.2 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško – 2.obravnava

5. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
5.1. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice JZ STIK Laško
5.2. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško

6. Splošno
6.1. Realizacija Programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2019

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Župan Občine Laško                                      
Franc ZDOLŠEK                                      Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane