OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (2. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032- /2019
Datum: 15. 1. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

2. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 23. 1. 2019,
ob 17. uri v v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.


Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018

2. Realizacija sklepov konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018

3. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto 2019 z realizacijo Programa dela za leto 2018

4. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja

4/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško
4/2 Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
4/3 Predlog Sklepa o razrešitvi direktorice JZ STIK Laško in imenovanju v. d. direktorice JZ STIK Laško
4/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Laško
4/5 Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško
4/6 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče
4/7 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Celje
4/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine občinskega sveta v dobrodelne namene

5. Vprašanja in pobude

6. Razno

                  Župan Občine Laško                                     
Franc ZDOLŠEK                                         

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• medijem.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Vabila s sejnim gradivom Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (2. redna seja)