OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

11. redna seja Občinskega sveta Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-05/2016
Datum: 22. 2. 2016


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
11. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 2. 3. 2016,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 23. 12. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 10. seje z dne 23. 12. 2015

3. Splošne zadeve
3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2016 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2015

4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Sklepa o oddaji parkirnih površin v Občini Laško
4/2 Predlog Sklepa o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško
4/3 Predlog Sklepa o ugotovitvah in aktivnostih za zmanjšanje poplavne ogroženosti Občine Laško

5. Področje gospodarstva
5/1 Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 2. obravnava        

6. Področje družbenih dejavnosti
6/1 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
6/2 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
6/3 Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško

7. Imenovanja
7/1 Predlogi za imenovanje članov Sveta zavoda Vrtec Laško
7/2 Predlogi za imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
7/3 Predlogi za imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS.

Material poslan v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane