Spremembe in dopolnitve ZN za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) (17.4.2013)

Velikost pisave:
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka odloka.

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN).

Prikaz prostorske ureditve (Geodetski načrt).

Okoljsko poročilo za OPPN za območje proizvodno-obrtna dejavnost Rečica KP 2/1.