OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zaključena energetska sanacija POŠ Jurklošter

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Septembra so bila zaključena dela energetske obnove podružnične šole Jurklošter.

Pri obnovi smo izvedli ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in poskrbeli za večje bivalno ugodje. Energetska sanacija ovoja stavbe je zajemala sanacijo toplotno izolacijske fasade in fasadnega podstavka, vgradila so se nova lesena okna in vrata s tri slojnim toplotno izolacijskim steklom. Prišlo je tudi do spremembe na sistemu za ogrevanje in prezračevanje. Peč na utekočinjeni naftni plin smo zamenjali s pečjo na lesno biomaso – pelete. Zamenjal se je tudi klimat ter uredilo prezračevanje. Poleg ukrepov, ki prispevajo k zmanjšanju porabe toplotne energije je občina izvedla še ukrep zamenjave starih svetil z varčnimi svetili, pri čemer se bo zmanjšala porabe električne energije. Vrednost vseh gradbeno obrtniških del je znašala 233.288,40 €.

Podružnična šola Jurklošter je drugi objekt v sklopu treh, ki jih je Občina Laško prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije in bila pri tem uspešna. Operacijo tako delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, izvaja pa se v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
sanacija jurkl 10 20172
sanacija jurkl 10 20171
sanacija jurkl 10 20173
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane