OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Protipoplavni ukrepi v občini Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je naročila pripravo projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov v občini Laško kot strokovne podlage za nadaljnja usklajevanja in dogovore o realizaciji ukrepov s pristojnimi ministrstvi in ostalimi službami.

Tehnično proročilo.
Protipoplavni ukrepi na Savinji v Rimskih Toplicah.
Protipoplavni ukrepi na Rečici in desnem bregu Savinje.
Protipoplavni ukrepi na Savinji v Laškem.

protipoplavno-60-01
Z izvedbo predlaganih ukrepov zagotovimo poleg primarnih protipoplavnih ukrepov tudi varovanje zaledja. Ocenjujemo, da se bo s predvidenimi ukrepi izboljšala poplavna ogroženost Laškega, predvsem s stališča varnosti zalednih vod.

Za zagotovitev celovite poplavne varnosti v občini Laško pa se predlagajo predvsem še naslednji ukrepi:
- izvedba iztočnih glav z zapornimi ventili, z onemogočenim povratnim tokom na obstoječih cevovodih,
- izvedba zadrževalnega bazena meteornih vod na desnem bregu Savinje,
- izdelavo detajlne hidrološko-hidravlične analize odvodnika Ične (na mestu iztoka v Savinjo ter gorvodno ob urbaniziranih površinah),
- pri predvidenih načrtovanjih odvodov meteornih vod, vključiti zadrževalnike meteornih vod, pred izpustom v odvodnike.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane