OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Protipoplavni ukrepi na Savinji v Rimskih Toplicah

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je naročila pripravo projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov v Rimskih Toplicah na levem in desnem bregu Savinje, gorvodno od območja kopališča do naselja Šmarjeta v skupni dolžini 2300m. Obravnavano območje je poplavno ogroženo zaradi visokih voda reke Savinje.

 Tehnično proročilo.
Situacija - predvideno stanje.
protipoplavno-59-01
V tem projektu je obdelano varovanje Rimskih Toplic pred visokimi vodami Savinje gorvodno od Aqua Rome do naselja Šmarjeta. Predvideno nasutje za bencinski servis bo sicer varovalo naselje Šmarjeta pred visokimi vodami Savinje, vendar pa je za zagotovitev celotne poplavne varnosti Rimskih Toplic potrebno detajlno preveriti še visoke vode potoka Ične in Ogeškega potoka, saj iz predhodne študije in obstoječih geodetskih posnetkov ni razvidno, da so stanovanjski objekti na tem delu povsem varni.

Po pregledu visokih voda Savinje za predvideno stanje ugotavljamo, da nasutje za bencinski servis in stavbo kampa sicer povzročijo dvig gladin glede na sedanje stanje, vendar je z upoštevanjem regulacije na območju mostu za Globoko skupen vpliv cca 30cm nižja gladina pri najbolj ogroženem delu Rimskih Toplic.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane