OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Nov odlok o turistični in promocijski taksi v občini Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Dne, 13. 6. 2018,  je Občinski svet Občine Laško na 26. seji sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško.

Odlok skladno z ZSRT-1 določa novo višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju občine Laško. Skladno s šesto alinejo 2. člena ZSRT-1 je nastanitveni obrat hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov.

Novost je promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. 1. 2019. Promocijska taksa ni prihodek občinskega proračuna, nastanitveni obrati jo pobirajo in odvajajo v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, javne agencije (Slovenska turistična organizacija).

Za vse nastanitvene obrate v občini Laško je določena turistična taksa v višini 2,00 eura. Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse. Tako bo turistična in promocijska taksa, na območju občine Laško od 1. 1. 2019, ko se prične s pobiranjem promocijske takse, skupaj znašala 2,50 eura. Medtem ko se turistična taksa v višini 2,00 eura začne pobirati od 1. 7. 2018 dalje.

Polno turistično takso po novem plačujejo tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (TT jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Dodatno nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno – izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali studijskega programa« - slednje velja izključno za vzgojno izobraževalne ustanove (vrtce, OŠ, glasbene šole, srednje šole, fakultete …).

Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o dodelitvi statusa v javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 03/7338-736 (Edina Memić).
noimage
  Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane