OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - odl. US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015, v nadaljevanju: ZVRK) in 32. člena Odloka o oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 13/09) Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja naslednje

P O G O J E 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo
za predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

I.
Organizatorjem volilne kampanje se pod temi pogoji in v skladu z določili ZVRK in Odloka o oglaševanju v Občini Laško zagotovi brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS, ki se bo izvedel v nedeljo, 3. junija 2018.
II.
Za brezplačno plakatiranje je predvidenih 12 oglasnih mest. Namesti se lahko 12 plakatov, in sicer po enega na naslednjih plakatnih mestih:
- oglasni steber v starem mestnem jedru Laškega pri Trgovini TUŠ,
- oglasni steber v starem mestnem jedru Laškega pri Trgovini Nino,
- oglasni steber pred kipom Kralj piva,
- oglasna deska na sedežu KS Laško,
- oglasna deska na sedežu KS Sedraž,
- oglasna deska na sedežu KS Marija Gradec,
- oglasna deska na sedežu KS Rečica,
- oglasna deska na sedežu KS Jurklošter,
- oglasna deska na sedežu KS Vrh nad Laškim,
- oglasna deska na sedežu KS Rimske Toplice,
- oglasna deska na sedežu KS Zidani Most,
- oglasna deska na sedežu KS Šentrupert.

III.
Na posamezno oglasno mesto lahko vsak organizator volilne kampanje namesti po en plakat, in sicer:
- na oglasni steber maksimalnega formata B1 (70 x 100 cm),
- na oglasno desko maksimalnega formata B3 (35 x 50 cm).

IV.
Nameščanje plakatov na oglasnih stebrih bo izvajalo podjetje Premena, d. o. o., oglaševalska agencija, Ipavčeva 32, 3000 Celje (kontaktna oseba: Miran Žgajner, GSM 041 679 304).
Za nameščanje plakatov na oglasne deske krajevnih skupnosti bo skrbela Komunala Laško, d.o.o. (kontaktna oseba: Marko Klinar, GSM: 041 608 409).

V primeru, da bo oglasna deska premajhna za namestitev plakatov vseh organizatorjev volilne kampanje, mora vodstvo krajevne skupnosti oziroma občinska uprava zagotoviti dodaten oglasni pano ob oglasni deski oz. na drugem primernem mestu.

V.
Dodatnih plakatnih mest občina ne bo zagotavljala.

VI.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz II. točke je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

VII.
Organizatorji morajo vlogo za pridobitev brezplačnih plakatnih mest z navedbo točnih lokacij poslati na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , na podlagi katere bo izdano dovoljenje za plakatiranje v času volilne kampanje, kjer bodo določena podrobnejša navodila za izvedbo plakatiranja.

VIII.
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranilo JP Komunala Laško, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje.

IX.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate s plakatnih mest, v nasprotnem primeru jih bo odstranilo JP Komunala Laško, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje.

X.
Ti pogoji za uporabo plakatnih mest veljajo v času izvajanja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS, ki se bo izvedel v nedeljo, 6. junija 2018. Veljati začnejo z dnem objave na oglasni deski in spletni strani Občine Laško.

Številka: 041-02/2018
Datum: 16. 4. 2018

Župan Občine Laško                                      
Franc ZDOLŠEK                                         
noimage
  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo

Dostavljeno:
- Premena, d. o. o., Ipavčeva 32, 3000 Celje,
- JP Komunala Laško, Podšmihel 1/e, Laško.
- krajevnim skupnostim v Občini Laško - 9x,
- na oglasno desko Občine Laško,
- na spletno stran Občine Laško,
- v zadevo.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane