OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (21. redna seja)

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-13/2017
Datum: 22. 6. 2017

V A B I L O

 

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

21. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 5. 7. 2017, ob 17. uri v v Modri dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 20. seje z dne 24. 5. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 20. seje z dne 24. 5. 2017

3. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
3/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2016 in plan gradnje za leto 2017
3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 1. obravnava
3/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško – skrajšani postopek
3/4 Poročilo o posledicah poplave zaradi močnih padavin dne 28. 4. 2017

4. Proračun in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani postopek
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – V. dopolnitev
4/3 Ukinitev javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1729/1, 1729/3, 1731, vse k. o. Širje

5. Družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško – skrajšani postopek
5/2 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Laško

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.


Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

 

Vabljeni:

 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
 • Alojzij Babič, Adriaplin, d.o.o.,
 • Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje.


Material poslan v vednost in uporabo:

 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Občinske seje Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (21. redna seja)