OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (16. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-14/2016
Datum:  28. 10. 2016
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
16. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 9. 11. 2016, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1. Sprejem zapisnika 15. seje z dne 5. 10. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 15. seje z dne 5. 10. 2016

3. Področje okolja in prostora ter komunalnih zadev
3/1 Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih služb glede študije variant 3. razvojne osi – sredinski del s predlogom najustreznejše variante
3/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2015 in plan gradnje za leto 2016
3/3 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2015
3/4 Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 5. 2016

4.  Področje gospodarstva
4/1 Predlog Sklepa s stališčem Občine Laško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – V. dopolnitev

5.  Imenovanja
5/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Laško

6.    Vprašanja in pobude
7.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                                                                                                              Župan Občine Laško
                                                                                                                  Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.,
•    Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
•    Franc Nemec, Pivovarna Laško, d. d..

Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane