13. redna seja Občinskega sveta Laško

Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2016
Datum:  16. 5. 2016

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

13. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 5. 2016,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča  Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:    
      
1. Sprejem zapisnika 12. seje z dne 30. 3. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 12. seje z dne 30. 3. 2016

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2015:
a. Policijska postaja Laško
b. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče
c. Študentski, mladinski in otroški center Laško
d. JZ Regijsko študijsko središče
e. Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
f. Javni zavod Socio
g. Inštitut Vir
3/2 Predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško
3/3 Predlog pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini

4. Področje gospodarstva
4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015
4/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2015:  
a. Skupnosti občin Slovenije
b. Združenja občin Slovenije
4/3 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016
4/4 Pobuda za ustanovitev Zadruge Savinjske regije

5. Področje komunalne dejavnosti, okolja in prostora
5/1 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2015
5/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 2. obravnava
5/3 Odlok o režijskem obratu Občine Laško – 1. obravnava
5/4 Predlog Sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije

6. Proračun in premoženjske zadeve
6/1  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
6/2  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – II. dopolnitev
6/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško – skrajšani postopek
6/4  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1501/3, 1501/4, 1501/2, vse k.o. Mrzlo Polje in parc. št. 979, k.o. Lahomšek
6/5  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016

7. Imenovanja
7/1  Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško
7/2  Predlog mnenja za imenovanje ravnateljice JZ Vrtec Laško

8.    Vprašanja in pobude

9.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Bojana Stopinšek, ORP Osrednje Celjsko,  
•    Brigita Avbelj, LOCUS, d.o.o.,
•    Uroš Košir, LOCUS, d.o.o.,
•    Gasilska zveza Laško,
•    Robert Vipotnik Sirc, komandir Policijske postaje Laško,
•    Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško-Radeče,
•    Jurij Šuhel in Miha Mirt, Študentski, mladinski in otroški center Laško.
 
Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.