OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

8. redna seja Občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2015
Datum: 18. 9. 2015

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
8. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 30. 9. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 7. seje z dne 1. 7. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 7. seje z dne 1. 7. 2015

3. Področje javnih financ
3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 z oceno realizacije za leto 2015
3/2 Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško
3/3 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0017 obnova LC 200140 Reka - Ojstro"
3/4 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – III. dopolnitev
3/5 Predlog spremembe NRP za obdobje 2015 do 2018

4. Področje okolja in prostora
4/1 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro - 1. obravnava

5. Področje gospodarskega razvoja
5/1 Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o., za leto 2014

6. Področje splošno pravnih zadev ter imenovanja
6/1 Predlog uradnega prečiščenega besedila
a) Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
b) Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – skrajšani postopek
6/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2015

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Blaž Špilar, Savaprojekt Krško,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Dnevni red je bil razširjen s točko 4/2 Predlog memorandoma o tretji razvojni osi. Ostale točke so bile utrezno preštevilčene.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane