OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja Občinskega sveta Laško)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-23/2014
Datum: 18. 11. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
3. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 26. 11. 2014,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:
A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 2. seje z dne 5. 11. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 2. seje z dne 5. 11. 2014

in

B) naslednji
DNEVNI RED:
1. Področje javnih financ
1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.
junija 2014 z oceno realizacije za leto 2014
1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 1. obravnava
1/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014

2. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
2/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015
2/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2013
in plan gradnje za leto 2014
2/3 Poročilo o posledicah neurja z dežjem 13. 9. 2014

3. Volitve in imenovanja
3/1 Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Laško

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Gradivo za sejo se nahaja tudi na spletni povezavi Ajaxplorer.

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane