OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (17. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2013
Datum: 10.06.2013

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

17. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 19. 06. 2013, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera in Seneka (Rimska arena)
v Rimskih termah.
.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 16. seje z dne 08.05.2013
3. potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 08.05.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško – skrajšani postopek
5. Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
6. Vprašanja in odgovori
7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK    

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Robert BIZJAK, WTE GmbH in Storitveno podjetje Laško, d. o. o.
• Tomaž RECKO, ČN Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (17. redna seja)