Vabila sej občinskega sveta (11. redna seja)

Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2012
Datum:  17.04.2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m

11. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 04. 2012,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A)     
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 10. seje z dne 29.02.2012
3. potrditev realizacije sklepov 10. seje z dne 29.02.2012

in

B)        naslednji

DNEVNI RED:
1. Področje družbenih dejavnosti
1/1       Zaključna poročila za leto 2011:
a.    Center za socialno delo Laško
b.    Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
c.    Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
d.    STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
e.    JZ Glasbena šola Laško - Radeče
f.     Vrtec Laško
g.    Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
h.    Knjižnica Laško
i.     Uredniški odbor Laškega biltena
j.     Policijska postaja Laško
k.    Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1       Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško - I. branje
2/2       Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2011 v Občini Laško
2/3       Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 2009-2011
2/4       Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011
2/5       Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2012
2/6       Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.
2/7       Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.03.2012

3. Področje proračuna in premoženjsko pravnih zadev
3/1       Predlog zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2011
3/2       Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - I. dopolnitev

4. Volitve in imenovanja
4/1       Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice JZ Glasbena šola Laško - Radeče
4/2       Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK, l.r.

Vabljeni:


Gradivo poslano v vednost in uporabo: