OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ
SEZNAM JAVNIH EVIDENC OBČINE LAŠKO

CESTNO KOMUNALNA INŠPEKCIJA
Ime evidence:     Evidenca komunalnega redarstva, ki zajema
  • evidenco izdanih odločb,
  • evidenco izdanih plačilnih nalogov,
  • evidenco izrečenih opozoril,
  • evidenco plačanih prekrškov,
  • evidenco predlogov za okrajno sodišče na podlagi zahtev za sodno varstvo ter
  • evidenco predlogov za davčno izterjavo.

CIVILNA ZAŠČITA
Ime evidence:     Evidenca sistema za zaščito in reševanje ter pripadnikov civilne zaščite

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Šport in rekreacija
Ime evidence:     Razvoj športnih objektov v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev, ki so pridobila status društva v javnem interesu na področju športa

Otroško varstvo
Ime evidence:     Popis in ocena stanja otroških igrišč v občini

Osnovnošolsko izobraževanje
Ime evidence:     Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Kultura
Ime evidence:     Seznam kulturnih spomenikov naravne in kulturne dediščine
Ime evidence:     Seznam kulturnih društev v občini

Socialna varnost
Ime evidence:     Seznam oseb starejših od 65 let v občini
Ime evidence:     Seznam socialno-humanitarnih v občini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do družinskega pomočnika
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja

UREJANJE PROSTORA
Ime evidence:     Seznam lokacijskih informacij
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
Ime evidence:     Evidenca izdanih odločb o priključitvi na kanalizacijsko omrežje
Ime evidence:     Seznam izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča
Ime evidence:     Seznam prostorskih planskih dokumentov in PIA
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

SPLOŠNE ZADEVE
Ime evidence:     Evidenca občinskih cest
Ime evidence:     Evidenca nestabilnosti tal

STANOVANJSKO PODROČJE
Ime evidence:     Podatki o stanovanjih, stanovanjskih stavbah in poslovnih prostorih na območju Občine Laško
Ime evidence:     Register točkovnih zapisnikov za stanovanja in poslovne prostore na območju Občine Laško
Ime evidence:     Evidenca upravičenih do subvencionirane neprofitne najemnine
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane