OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zbiranje ponudb za: OBNOVA JP 701403 MARIJA GRADEC-JAZBINŠEK-URH

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za gradnjo: OBNOVA JP 701403 MARIJA GRADEC-JAZBINŠEK-URH.

Ponudbe morajo biti veljavne 240 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- OBR-C
- OBR-E
- POT-REF
- Osnutek pogodbe


ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen ( najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi gradbenih del obnove/rekonstrukcije/novogradnje javne ceste (občinske ali državne) (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 50.000,00 EUR brez DDV


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 4. 12. 2020 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za " Obnova JP 701403 Marija Gradec-Jazbinšek-Urh   "
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Zbiranje ponudb za: OBNOVA JP 701403 MARIJA GRADEC-JAZBINŠEK-URH