OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe za Nadgradnjo podatkovnega omrežja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudbe za "Nadgradnjo podatkovnega omrežja".

Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po roku za oddajo ponudb. Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Zahteve naročnika so navedene v projektni nalogi za nadgradnjo podatkovnega omrežja.

Naročnik si pridržuje pravico, da s ponudniki izvede dodatni krog pogajanj o spremembi ponujene cene, v katerih bo ponudnike po elektronski pošti pozval k predložitvi morebitnih dodatnih popustov na njihovo končno ponudbeno ceno.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • PREDRAČUN s specifikacijo opreme, ki mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika,
  • parafiran osnutek pogodbe.

Zahtevane reference
Ponudnik mora imeti v zadnjih 2 (dveh) letih pred oddajo ponudbe za predmetno opremo - LAN omrežje vsaj dve (2) referenčni postavitvi znotraj Slovenije v primerljivem obsegu kot predmetni projekt, kar dokazuje z navedbo referenc.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 30.9.2020 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Nadgradnjo podatkovnega omrežja".

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Vabilo k oddaji ponudbe za Nadgradnjo podatkovnega omrežja