OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zbiranje ponudb za VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2020.

Ponudniki pripravijo svoje ponudbe na podlagi prilog, ki vam jih posredujemo v priponki tega elektronskega povabila.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje objekta naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- popis del
- osnutek pogodbe
- potrdila o referencah POT-REF

Ponudnik mora biti v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec s strani Zavoda za gozdove Slovenije pri izvedbi vzdrževanja gozdnih cest in je skupna vrednost poslov večja od 100.000 EUR z DDV.


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 8. 9. 2020 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2020"
 
 Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.
 
V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: ga. Vesna Sgerm, tel št. 03 733 87 16.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Zbiranje ponudb za VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST ZA LETO 2020