OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: UREDITEV ODVODNJAVANJA OB LC200101 TEVČE – VRH NAD LAŠKIM – GOZDEC – MIŠJI DOL, NAD STANOVANJSKIM OBJEKTOM VELIKE GORELCE 20

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za izvedbo odvodnjavanja ob LC200101 Tevče – Vrh nad Laškim – Gozdec – Mišji Dol, nad stanovanjskim objektom Velike Gorelce 20.

Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

Ocenjena vrednost izvedbe del je 20.000,00 EUR brez vključenega DDV.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 15. 5. 2020 do 10.00 ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba "UREDITEV ODVODNJAVANJA OB LC200101 TEVČE – VRH NAD LAŠKIM – GOZDEC – MIŠJI DOL, NAD STANOVANJSKIM OBJEKTOM VELIKE GORELCE 20"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.
 
Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža, tel št. 03 733 87 05.

  OBRAZEC E

  OBRAZEC C

  POPIS DEL

  VZDOLŽNI PREREZ

  GRADBENA SITUACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane