OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško v letu 2020

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v  Občini Laško v letu 2020
 

 1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 

 1. Predmet javnega razpisa: je zbiranje prijav za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Laško po naslednjih vsebinskih sklopih:

 • Športni programi:
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 

 • Športni objekti in površine za šport v naravi:
 • izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi
 • najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi


 • Razvojne dejavnosti v športu:
 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 • Organiziranost v športu
 • delovanje športnih društev
 • Športne prireditve in promocija športa


 1. Izvajalci letnega programa športa, ki se lahko prijavijo na razpis
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:

 1. športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS;
 2. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljevanju: STIK);
 3. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS;
 4. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
 5. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
 6. občina;
 7. samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS;
 8. zasebni športni delavci.
 

 1. Pogoji za prijavo na razpis
 1. imajo sedež v občini Laško;
 2. so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj dve leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi;
 3. izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
 4. imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
  • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
  • izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
  • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
 1. Merila in kriteriji za vrednotenje programov
Programi prijavljiteljev se bodo ovrednotili na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/2020) in po pogojih določenih v razpisni dokumentaciji.

 1. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Obseg objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/2019 ) in znaša 157.000,00 EUR. Sredstva so razdeljena po naslednjih sklopih:

 1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 20.000,00 EUR.
 2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  v vrednosti do 32.000,00 EUR.
 3. Kakovostni šport v vrednosti do 27.000,00  EUR.
 4. Vrhunski šport v vrednosti do 4.000,00  EUR.
 5. Šport invalidov  v vrednosti do 2.000,00 EUR.
 6. Športna rekreacija v vrednosti do 15.000,00 EUR.
 7. Šport starejših  v vrednosti do 3.500,00 EUR.
 8. Izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi v vrednosti do 15.000,00 EUR.
 9. Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi v vrednosti do 20.000,00 EUR.
 10. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v vrednosti do 2.500,00 EUR.
 11. Delovanje športnih društev v vrednosti do 4.000,00 EUR.
 12. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednosti do 12.000,00 EUR.

 1. Rok za porabo sredstev
 
Sredstva, pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

 1. Rok za prijavo na razpis

Razpis se prične z dnevom objave in poteče 31. 3. 2020.

 1. Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo razpisa,
 • navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
 • obrazec ovojnica
 • obrazec  Prijava (splošni podatki o izvajalcu in poročilo o njegovem delu v letu 2019),
 • obrazec št. 1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • obrazec št. 2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • obrazec št. 3 Kakovostni šport,
 • obrazec št. 4 Vrhunski šport,
 • obrazec št. 5 Šport invalidov,
 • obrazec št. 6 Športna rekreacija,
 • obrazec št. 7 Šport starejših,
 • obrazec št. 8 Izgradnja in obnova športnih objektov,
 • obrazec št. 9 Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport,
 • obrazec št. 10 Izobraževanje (usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu),
 • obrazec št. 11 Delovanje športnih društev
 • obrazec št. 12 Športne prireditve in promocija športa.
 1. Obvezne priloge so:
 • v celoti izpolnjen, ustrezno z žigom in podpisom potrjen obrazec PRIJAVA,
 • zapisnik redne letne skupščine, zbora članov oz ustreznega organa društva za leto 2019,
 • finančno poročilo za leto 2019,
 • podatki iz izkaza poslovnega izvida v obdobju od. 1.1. do 31. 12. 2019 (AJPES),
 • podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019 (AJPES),
 • temeljni akt in kopija vpisa v register društev (velja samo za društva, ki prvič kandidirajo na razpisu).
 1. Način prijave
Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do  31. 3. 2020 do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Prijavljitelj mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku. Na prednjo stran mora nalepiti izpolnjen "OBRAZEC OVOJNICA".

Z oddajo prijave prijavljitelj potrjuje, da se strinja z vsemi razpisnimi pogoji.


 1. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo 1. 4. 2020. Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene vloge na razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost vlog.

Prijave, ki niso  oddane na predpisanih obrazcih, ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev,se izločijo iz nadaljnjega postopka.

Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.  

 1. Odločanje v postopku razpisa in obveščanju o izboru
Strokovna komisija bo vse popolne prijave pregledala in jih ocenila na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/2020). Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa  odločbo o izbiri izda Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve. V odločbi bo vsak program ovrednoten s številom doseženih točk. Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti primernost meril za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v zakonitem roku. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti odločb bo z izvajalci športnih programov župan občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.

 1. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Prijavljitelji razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Dimitriju Grilu, po telefonu (03) 733 87 28 oziroma po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  JAVNI RAZPIS

  NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

  ODLOK O SOFINANCIRANJU ŠPORTA

  OBRAZEC OVOJNICA

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško v letu 2020