OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2020


1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje redne neprofitne in prostovoljne dejavnosti naslednjih izvajalcev:
• javni socialno-varstveni zavodi,
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.

3.  Višina razpoložljivih sredstev za leto 2020: 15.000,00 EUR

4. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež ali podružnico na območju Občine Laško oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj 5 članov s stalnim prebivališčem v občini Laško,
• da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa in opravljanje socialno-humanitarnih dejavnosti predstavlja večinski del izvajanja njihovega programa,
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
• da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško,
• druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.

5. Kriteriji in merila za vrednotenje programov in dejavnosti: izvajalcem se programi in dejavnosti na področju socialno-humanitarnih dejavnosti ocenjujejo na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje programov in dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Laško, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/16 in 3/18) in po pogojih določenih v razpisni dokumentaciji.

6. Rok porabe sredstev: odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

7. Rok in način oddaje vloge: obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do torka, 31. 3. 2020, do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Prijave, ki so oddane na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispejo k naročniku po poteku tega roka, niso pravočasne prijave in bo neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da so prepozne.
Izvajalec mora vlogo zapečatiti v ovojnico, na katero nalepi "obrazec ovojnica".

8. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo v četrtek, 2. 4. 2020.

9. Izid razpisa: izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo.

11. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih, Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško, v glavni pisarni Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

  JAVNI RAZPIS

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  OBRAZEC OVOJNICA

  PRAVILNIK O SOCIALNO HUMANITARNIH DRUŠTVIH

  PRAVILNIK - SPREMEMBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2020