OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2020
 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:
• vokalno glasbena dejavnost,
• instrumentalno glasbena dejavnost,
• gledališka dejavnost,
• dejavnost plesnih skupin,
• folklora,
• etno dejavnost in ljudski pevci,
• dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
• literarna ali recitacijska dejavnost.

3. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2020: 55.000,00 EUR

4. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež na območju Občine Laško in aktivno delujejo na območju Občine,
• da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj dve leti pred objavo razpisa,
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da niso neposredni uporabniki občinskega proračuna,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
• da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško,
• druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.

5. Kriteriji in merila za vrednotenje programov in dejavnosti: izvajalcem se dejavnosti in programi ocenjujejo na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/16 in 3/18) in po pogojih določenih v razpisni dokumentaciji.

6. Rok porabe sredstev: odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

7. Rok in način oddaje vloge: obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do torka, 31. 3. 2020, do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Prijave, ki so oddane na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispejo k naročniku po poteku tega roka, niso pravočasne prijave in bo neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da so prepozne.
Izvajalec mora vlogo zapečatiti v ovojnico, na katero nalepi "obrazec ovojnica".

8. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo v četrtek, 2. 4. 2020.

9. Izid razpisa: izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo.

11. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih, Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško, v glavni pisarni Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).


  JAVNI RAZPIS

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  OBRAZEC OVOJNICA

  PRAVILNIK O KULTURNIH DRUŠTVIH  
PRAVILNIK - SPREMEMBE

      Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
      Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis za za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2020