OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2020

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS IN 30/18), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, št. 3/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), objavlja
JAVNI  POZIV
za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2020
 
 1. Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 
 1. Predmet javnega poziva: Iz proračuna Občine Laško se po tem pravilniku sofinancirajo:
 • prireditve, za katere Občino Laško zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;
 • večji projekti vlagateljev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti.

 1. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali  projektov v tekočem letu imajo:
 • društva in zveze društev, ki imajo sedež na območju Občine Laško in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
 • krajevne skupnosti na območju Občine Laško,
 • javni zavodi s sedežem v Občini Laško.
Društva, ki imajo sedež v Občini Laško in se ne morejo prijaviti na noben razpis ali poziv v Občini Laško, imajo pravico do prijave treh prireditev ali projektov.
Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani, morajo:
 • biti izvedeni na območju Občine Laško,
 • biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
 • imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
 • ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Laško,
 • imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj,
 • dopolnjevati kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Laško.
Izjemoma je lahko sofinancirana prireditev ali projekt, ki je izveden izven meja naše občine, če ima poseben pomen za promocijo občine.

 1. Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:
 1. Kakovost, preglednost in inovativnost (0 – 40 točk)
 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (0 – 15 točk)
 3. Pomen za promocijo in prepoznavnost Občine Laško (0 – 20 točk)
 4. Celovita promocija prireditve ali projekta (0 – 10 točk)
 5. Tradicionalnost prireditve - čas odvijanja prireditve pred letom poziva (0 – 20 točk)
Višina sredstev se določi na podlagi doseženega števila točk in ocenjene vrednosti projekta ali prireditve komisije oziroma ocenjene vrednosti prijavitelja, če je le-ta manjša. Vrednost se izračuna tako, da se ocenjena vrednost prireditve ali projekta deli s številom doseženih točk.

 1. Višina sredstev za leto 2020: 35.000,00 EUR

 1. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve in na spletnih straneh Občine Laško (lasko.si).

 1. Način prijave in oddaje:
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.
Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

 1. Rok poziva: poziv se začne z 13. 1. 2020 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

 1. Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda odločba. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o sofinanciranju prireditve oziroma projekta.
Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

 1. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 (Jasna Kermelj).

  VLOGA - JAVNI POZIV

 PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV IN PROJEKTOV

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2020