OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za IZVAJANJE STROKOVNEGA SVETOVANJA IN NADZORA NAD NIZKOGRADNJAMI V LETU 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Vabimo vas k oddaji ponudb za izvajanje STROKOVNEGA svetovanja in nadzora nad NIZKOgradnjami v letu 2020.

Obvezne sestavine ponudbe so:
- Projektna naloga
- Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-E)
- Ponudba (OBR-C)
- Dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev
- Referenčna lista najpomembnejših projektov (REF)


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 29. 1. 2020 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "IZVAJANJE STROKOVNEGA SVETOVANJA IN NADZORA NAD NIZKOGRADNJAMI V LETU 2020"

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

Z oddajo ponudbe ponudnik izkaže interes, da je pripravljen izvajati svetovanje in strokovni nadzor za naročnika ter da izpolnjuje vse zakonske predpise, ki urejajo to področje.

Naročnik bo storitve opravljanja strokovnega nadzora in svetovanja naročal sukcesivno.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Vabilo k oddaji ponudb za IZVAJANJE STROKOVNEGA SVETOVANJA IN NADZORA NAD NIZKOGRADNJAMI V LETU 2020