OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "ZEMELJSKI USAD NA LC 200131 LC REKA-DOBLATINA, LOKACIJA POŽNICA"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za gradnjo "ZEMELJSKI USAD NA LC 200131 LC REKA-DOBLATINA, LOKACIJA POŽNICA".

Ponudbe morajo biti veljavne 300 dni po roku za oddajo ponudb.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- obrazec OBR-E
- POPIS DEL
- obrazec POT-REF
- osnutek pogodbe

ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi gradbenih del sanacije vsaj enega (1) plazu (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 25.000 EUR brez DDV.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 24. 1. 2020 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Zemeljski usad na LC 200131 LC Reka-Doblatina, lokacija Požnica".

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

Sredstva za izvedbo naročila bodo zagotovljena s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Občina Laško bo z MOP sklenila pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev.

V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z MOP, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom ali z njim skleniti pogodbo, ki bo začela veljati, ko bo naročnik z MOP sklenil pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev in bo o tem obvestil izvajalca, le ta pa bo moral v roku osmih dni od prejema obvestila naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da naročnik ne sklene pogodbe z MOP in je veljavnost ponudbe že potekla, je pogodba brezpredmetna in se šteje, da sploh ni pričela veljati.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: ga. Ljubica Vižintin, tel št. 03 733 87 37.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane