OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za storitev "IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PZI) ZA IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA MOSTU ČEZ POTOK NA JP700761 REBRE-GORICA"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev "IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PZI) ZA IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA MOSTU ČEZ POTOK NA JP700761 REBRE – GORICA":

  1. SPLOŠNO
Za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) vzdrževalnih del v javno korist na mostu čez potok Rečica na JP700761 Rebre – Gorica, parcela št. 1383/1, k.o. 1150 in parcela št. 222, k.o. 1032. Koordinate mostu: GKX:528826 GKY:113782.

  1. VSEBINA PONUJENIH DEL, STROŠEK DELA IN NAČIN PLAČILA
Predmet ponudbe:
Predvidena je zamenjava dotrajane nosilne armiranobetonske konstrukcije, opornikov in povozne površine z novimi ustrezno dimenzioniranimi armiranobetonskimi elementi. Predvidena sta robna venca na katera se montira jeklena varnostna ograja s poviški za pešce. Cesta se višinsko prilagodi niveleti novega mostu, ki se predvidoma ohranja. Na projekt se po pooblastilu investitorja pridobi vodno soglasje Direkcije RS za vode.
Ponudba zajema:
- Vodilno mapo,
- Geodetski posnetek celotnega območja,
- Tehnično poročilo in risbe (situacija, vzdolžni profili, prečni profili, detajli),
- Hidrološko-hidravlična presoja,
- Statični izračun in armaturni načrt,
- Popis del s predizmerami in projektantski predračun,
- Pridobitev pogojev in soglasij,
- PZI dokumentacija v treh (3) tiskanih izvodih in v elektronski obliki.
Obveznost naročnika:
Naročnik predloži obstoječe podloge, podatke in material, ki kakorkoli koristi izvedbi del
Uredi dovoljenja lastnikov za dostope in izvedbo del.

  1. VELJAVNOST PONUDBE IN OSTALO
Ponudbe morajo biti veljavne 60 dni po roku za oddajo ponudb.
Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe in znaša 45 dni.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del.
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C),
- osnutek pogodbe,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za projektiranje v skladu z veljavno zakonodajo.

  1. NAČIN, KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 11. 11. 2019 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! PONUDBA "PZI MOST REBRE - GORICA"

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža, tel. št. 03 733 87 05.

  OSNUTEK POGODBE

  OBRAZEC C
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane