OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev "IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA":

  1. SPLOŠNO

S 1. 6. 2018 se je pričel izvajati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), ki prinaša precej novosti na področju občinskega prostorskega načrtovanja, med drugim uvaja sodelovanje občinskih urbanistov na Občinah.
Tolmačenje zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti občinskega urbanista (je povzeto iz spletnih strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=zakonodaja_zurep).

Naloge občinskega urbanista so zapisane v 44. členu ZUreP-2, ki glasi:
(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora po tem zakonu mora občina imeti zagotovljeno sodelovanje vsaj ene občinske urbanistke ali občinskega urbanista (v nadaljnjem besedilu: občinski urbanist).
(2) Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
(3) Poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti občinski urbanist opravlja tudi naloge:
- strokovnega svetovanja županji ali županu (v nadaljnjem besedilu: županu) v zadevah urejanja prostora,
- skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
- skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
- izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu s tem zakonom.
(4) Oseba, ki v občini opravlja naloge občinskega urbanista, v tej občini ne sme voditi postopkov lokacijske preveritve, če hkrati v tem postopku nastopa kot stranka bodisi on sam, bodisi njegov zakonski ali zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do tretjega kolena, ali če nastopa kot izdelovalec elaborata lokacijske preveritve.

in v 4. poglavju: OBČINSKI URBANISTI 298. člen ZUreP-2, ki glasi:
(1) Osebe, ki z dnem začetka uporabe tega zakona izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-1, nadaljujejo opravljanje nalog kot občinski urbanisti po tem zakonu.
(2) Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista iz 44. člena tega zakona v dveh letih po začetku uporabe tega zakona.


  1. VSEBINA PONUJENIH DEL, STROŠEK DELA IN NAČIN PLAČILA

Predmet ponudbe je opravljanje nalog občinskega urbanista skladno z 44. členom ZUreP-2 in sicer poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti opravlja tudi naslednje naloge:
- strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora,
- skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
- skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
- izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve.
Ponudba naj bo oblikovana kot mesečni pavšal. V primeru večjega obsega dela se predlaga obračun opravljenega dodatnega dela.

Mesečni pavšal zajema:
- do 15 ur dela mesečno,
- potne stroške do naslova Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, 2 x mesečno,
- vodenje mesečne evidence dela ter poročila in druge administrativne stroške (telefon, internet, računovodstvo, projektantska odgovornost, poslovni prostor, računalniška strojna in programska oprema, zavarovanje, pisarniška oprema, strokovna literatura in izobraževanje, ipd.).

Dodatno delo:
- vsaka nadaljnja ura se obračuna v znesku _____ EUR + 22% DDV,
- vsak dodatni potni strošek se obračuna po ceni ______ EUR/km + 22% DDV.


  1. VELJAVNOST PONUDBE IN OSTALO

Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po roku za oddajo ponudb.
Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del.
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C),
- osnutek pogodbe,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-2.
 
  1. NAČIN, KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 23. 10. 2019 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! PONUDBA "OBČINSKI URBANIST"

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža, tel. št. 03 7338 705.

  OSNUTEK POGODBE

  OBRAZEC C
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Vabilo k oddaji ponudbe IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA