OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ZEMELJSKI PLAZ NA JP700911 MALA BREZA-MODRIČ"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝ZEMELJSKI PLAZ NA JP700911 MALA BREZA-MODRIČ˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝ZEMELJSKI PLAZ NA JP700911 MALA BREZA-MODRIČ˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 16. 8. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 16. 8. 2019 ob 10.30.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Za izvedbo javnega naročila je del sredstev zagotovljen s strani Občine Laško, preostali del pa bo predvidoma zagotovljen s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z MOP, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom ali z njim skleniti pogodbo, ki bo začela veljati, ko bo naročnik z MOP sklenil pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev in bo o tem obvestil izvajalca, le ta pa bo moral v roku osmih dni od prejema obvestila, naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da naročnik ne sklene pogodbe z MOP in je veljavnost ponudbe že potekla, je pogodba brezpredmetna in se šteje, da sploh ni pričela veljati.

Kontaktni osebi naročnika sta Ljubica Vižintin, telefonska številka +386 3 733 87 37, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane