OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja nepremičnine v k.o. Rimske Toplice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, UL RS, št. 11/18 in 78/18), 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, naslednjo


N A M E R O
ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 3. 7. 2019 do vključno dne 24. 7. 2019.  
 
Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 875/19, (ID 721190), k.o.1039 Rimske Toplice.

Najnižja ponudbena cena: Ponudbena cena ne sme biti nižja od 165 €. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in ga plača kupec na podlagi izdanega računa. V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.   

Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Poleg kupnine in davka bo kupec zavezan plačati tudi  strošek notarske overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.

Pogoji in način oddaje ponudbe: Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
 
Prijavo na namero je potrebno v zaprti kuverti pod oznako: "Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin" na sprednji strani kuverte ter s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani, po pošti priporočeno na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško ali osebno v Glavni pisarni Občine Laško do vključno 24. 7. 2019. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno.  Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Kontaktna oseba za dodatne informacije  o pogojih in predmetu prodaje je Martina Časl,  tel.: 03/7338 713, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .  Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet namere.  

Opozorilo: Župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa prodajne pogodbe, postopek prodaje nepremičnine brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane