OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja in Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019, št.: 478-0052/2017 z dne 25. 4. 2018,  naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe.      
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na oglasni deski Upravne enote Laško in na enotnem državnem portalu eUprave, od dne 8. 4. 2019 pa do izteka 30 dnevnega roka za  objavo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).


  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane