OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za izdelavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka OPN

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev Izdelava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka OPN (Ur. list RS, 3/18).

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku in objave odloka v Uradnem listu.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- PROJEKTNA NALOGA
- osnutek pogodbe
- POT-REF

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih desetih (10) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi storitve Izdelava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka OPN (Ur. list RS, 3/18) (ne nujno javnega naročila) in je v 7 letih pripravil 3 OPN-je oz. spremembe OPN-ja  za primerljive Občine in so bili Odloki sprejeti ter objavljeni v Uradnem listu RS.


Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 15. 4. 2019 do 10. ure, oziroma bodo osebno oddane v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "Izdelava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka OPN (Ur. list RS, 3/18)"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane