OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

IZP - Umestitev povezovalne javne ceste Marija Gradec – Lahomšek in prestavitev odseka LC 200151 Laško – Lahomšek-Trojno

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev IZP - Umestitev povezovalne javne ceste Marija Gradec – Lahomšek in prestavitev odseka LC 200151 Laško – Lahomšek-Trojno.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • PROJEKTNA NALOGA
  • osnutek pogodbe

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 16. 1. 2019 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "IZP - Umestitev povezovalne javne ceste Marija Gradec – Lahomšek in prestavitev odseka LC 200151 Laško – Lahomšek-Trojno"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 7338 714, e.naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane