OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

IDZ - Vodovod Sp. in Zg. Rifengozd - Brstnik severni del in Doblatina

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev IDZ - Vodovod Sp. in Zg. Rifengozd - Brstnik severni del in Doblatina.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- PROJEKTNA NALOGA
- osnutek pogodbe
- POT-REF

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi
v zadnjih desetih (10) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi storitve izdelave projektne dokumentacije IDP, PGD vsaj treh (3) vodovodnih sistemov (ne nujno javnega naročila) in je dolžina vsakega vodovodnega sistema bila daljša od 500m.  

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 21. 12. 2018 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ!
Ponudba za "IDZ - VODOVOD SP. IN ZG. RIFENGOZD - BRSTNIK SEVERNI DEL IN DOBLATINA"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: ga. Luka Picej, tel. št. 03 7338 714.

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane