OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera o ustanovitvi služnosti

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, naslednjo Namero o ustanovitvi služnosti.

Predmet ustanovitve služnostne pravice izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega priključka, v korist služnostnih upravičencev Roberta Zupanca in Tatjane Knez, Lože 2b, 3272 Rimske Toplice, so naslednje nepremičnine v lasti Občine Laško: parc. št. 868/5 (ID 4606497), parc. št. 884/3 (ID 2569234), parc. št. 878/7 (ID 3007944) in parc. št. 1450/1 (ID 3081759), vse k.o. 1039 – Rimske Toplice.

Namera bo objavljena na spletni strani Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 23. 4. 2018 do vključno dne 8. 5. 2018.

  Namera o ustanovitvi služnosti.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane