OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razpis za prosto delovno mesto

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (Uradni list RS, št. 32/2013), Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje prosto delovno mesto:

direktorja javnega zavoda »Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško«

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
- univerzitetna izobrazba oz. druga bolonjska stopnja;
- najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti zavoda;
- strokovno poznavanje področja dela zavoda;
- sposobnost za vodenje zavoda;
- aktivno znanje slovenskega jezika
- aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
- program dela in razvoja javnega zavoda za mandatno obdobje
- življenjepis z navedbo splošnih podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah
- dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Direktorja imenuje Občinski svet Laško po predhodnem mnenju Sveta zavoda. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu Sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Pisne prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja STIK-a", na naslov: Občina Laško, Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer do vključno 10. maja 2018.

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. št. 03/733-87-00.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane