OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulture 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/16 in 3/18) in Odloka o proračunu občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v občini laško za leto 2018


1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih dejavnosti: • vokalno glasbena dejavnost, • instrumentalno glasbena dejavnost, • gledališka dejavnost, • dejavnost plesnih skupin, • folklora, • etno dejavnost in ljudski pevci, • dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin, • literarna ali recitacijska dejavnost.

3. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2018: 55.000,00 EUR

4. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež na območju Občine Laško in aktivno delujejo na območju Občine,
• da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj dve leti pred objavo razpisa,
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da niso neposredni uporabniki občinskega proračuna,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
• da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško,
• druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.

5. Kriteriji in merila za vrednotenje programov in dejavnosti: izvajalcem se dejavnosti in programi ocenjujejo na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/16 in 3/18) in po pogojih določenih v razpisni dokumentaciji. 

6. Rok porabe sredstev: odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.

7. Rok in način oddaje vloge: obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do torka, 3. 4. 2018, do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Prijave, ki so oddane na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispejo k naročniku po poteku tega roka, niso pravočasne prijave in bo neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da so prepozne. Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: " Sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v letu 2018 – NE ODPIRAJ! "

8. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo v četrtek, 5. 4. 2018.

9. Izid razpisa: izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo.

10. Dodatne informacije: pri kontaktni osebi Jasni Kermelj, na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

11. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih, Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško, v glavni pisarni Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

  Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Laško za leto 2018.
Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture:   .xls ,  .pdf .


Številka: 41010-32/2018
Datum: 2. 3. 2018
Župan Občine Laško                                                
Franc Zdolšek                                                      
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane