OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova LC 200171 Market Tuš - Gratex

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:        
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA LC 200171 MARKET TUŠ-GRATEX˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝OBNOVA LC 200171 MARKET TUŠ-GRATEX˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 16. 3. 2018 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 2018 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Takoj po javnem odpiranju ponudb, se pravi 16. 3. 2018, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja, pogajanja bodo potekala izključno o spremembi ponujene cene.
Pogajanj s strani ponudnika se mora udeležiti oseba, ki je pooblaščena za spremembo ponujene cene in mora pred pričetkom pogajanj strokovni komisiji izročiti ustrezno pooblastilo. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa.
Na samih pogajanjih bo možno podati dodaten popust.

Investicija bo sofinancirana v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, si naročnik pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko spletne strani:

SPREMEBA Z DNE 2.3.2018:

Spremeni se popis del:
  • pri številu svetilk, namesto 22 je prava količina 23.
  • spremeni se postavka 24 475 zemeljska dela v sklopu LC, in sicer je nova količina 3.100 m3 in besedilo postavke.
  • v sklopu priključki OC se doda pri preddelih nova postavka 00 s količino 140 m1.

SPREMEMBA Z DNE 6.3.2018


V popisu del, sklop razsvetljava, se spremeni število svetilk in kandelabrov.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane