OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razširitev strelišča z zaščitno ograjo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:        
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝RAZŠIRITEV STRELIŠČA Z ZAŠČITNO OGRAJO˝.

Občina Laško je s strani Strelskega društva Dušan Poženel Rečica pri Laškem, na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZJN-3 in Odločbe Fundacije za šport, št. O-17-113 z dne 14.4.2017, pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Z izbranim ponudnikom bo sklenilo pogodbo strelsko društvo.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je gradnja stavbe splošnega družbenega pomena (stavba za šport - strelišče), pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 14. 3. 2018 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2018 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Takoj po javnem odpiranju ponudb, se pravi 14. 3. 2018, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja, pogajanja bodo potekala izključno o spremembi ponujene cene.

Pogajanj s strani ponudnika se mora udeležiti oseba, ki je pooblaščena za spremembo ponujene cene in mora pred pričetkom pogajanj strokovni komisiji izročiti ustrezno pooblastilo. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa.
Na samih pogajanjih bo možno podati dodaten popust.

V skladu z Odločbo, št. O-17-113 z dne 14.4.2017, bo gradnjo objekta sofinancirala Fundacija za šport.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 7338 731, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko spletne strani:

SPREMEMBA z dne 14.2.2018:
Spremenila se je skupna rekapitulacija. Ponudniki so dolžni pripraviti svoje ponudbe na podlagi spremenjene rekapitulacije.

SPREMEMBA z dne 20.2.2018:
Spremenil se je popis del, iz popisa del so bila odstranjena dela 6. ZAŠČITNA OGRAJA, BLENDA, ZAKLON. Ponudniki so dolžni pripraviti svoje ponudbe ob upoštevanju vseh objavljenih sprememb.

SPREMEMBA Z DNE 5.3.2018
Razpisna dokumentacija se dopolni z dodatnimi načrti strelišča in popis del se je spremenil.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane