OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposrednih pogodb

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami prvega odstavka 40. člena in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom tretje točke 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo dela zemljišča – dela javne površine s parc. št. 541/8 v k.o. 1026 Laško, v izmeri 4 x 16 m2, ki bo v času prvo novembrski praznikov, t.j. od 27. 10. 2017 do 2. 11. 2017, namenjen postavitvi stojnic za prodajo cvetja in sveč.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 11. 10. 2017 do vključno dne 25. 10. 2017.

  Namera za sklenitev neposrednih pogodb
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane