OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11 in 28/15) in sklepa Odbora za gospodarski razvoj Občine Laško z dne 10. maja 2017, Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Predmet razpisa je oddaja v najem okvirno 11 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2018 in 2019. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2018–2019, oziroma do objave novega razpisa.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 15. 6. 2017 do vključno 17. 7. 2017 v glavni pisarni Občine Laško, v pritličju objekta na Mestni ulici 2 v Laškem, v času uradnih ur.

  Vloga za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
  Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane