OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za ustanovitev stavbne pravice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 55. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, naslednjo namero za ustanovitev stavbne pravice in podelitev služnosti.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 8. 5. 2017 do vključno dne 22. 5. 2017.

Občina Laško namerava
  • za del zemljišča na parcelah 148/1, 148/3, 148/5 in 148/6, vse k.o. 1026 Laško, v skupni izmeri 159 m2 ustanoviti stavbno pravico za 99 let in
  • na delu zemljiške parcele 148/6 k.o. 1026 Laško v skupni izmeri 143 m2 podeliti služnost dostopa.

  Namera za ustanovitev stavbne pravice
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane