OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta na položaju Direktor občinske uprave Občine Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško objavlja

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta na položaju
Direktor občinske uprave Občine Laško

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
 1. najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem (prejšnja) ali druga bolonjska stopnja,
 2. najmanj 7 (sedem) let delovnih izkušenj,
 3. državljanstvo Republike Slovenije,
 4. znanje uradnega jezika,
 5. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 6. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 7. pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri (v kolikor jih izbrani kandidat nima, jih mora pridobiti v zakonsko določenem roku),
 8. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 9. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US (48/09- popr.), 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Okvirna vsebina delovnega področja:
 • vodenje in usklajevanje dela občinske uprave,
 • zagotavljanje pogojev za racionalno in učinkovito opravljanje določenih nalog občinske uprave,
 • zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov ter drugih strank v postopku,
 • organiziranje, koordiniranje ter razporejanje dela med vse notranje organizacijske enote občinske uprave,
 • skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito delo občinske uprave in nadzor nad delom zaposlenih,
 • skrb za sodelovanje z organi občine, drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju skupnih zadev,
 • skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom ,
 • skrb za smotrno gospodarjenje s proračunskimi sredstvi,
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih in drugih nalog v občinski upravi,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v občini,
 • koordinacija na področju regionalnih in medobčinskih projektov,
 • koordinacija na področju evropskih zadev in projektov,
 • medobčinsko in meddržavno sodelovanje in aktivnosti,
 • druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2.    pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
3.    pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
4.    pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma pisno izjavo, da tega usposabljanja kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
5.    pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri oziroma pisno izjavo, da teh znanj nima pridobljenih in jih bo pridobil v zakonsko določenem roku.
6.    pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • obvlada uradni (slovenski) jezik,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
7.    pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje pet (5) let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj- direktor občinske uprave« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer najkasneje do 3. 5. 2017, pri čemer se vloga šteje za pravočasno tudi, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Občine Laško.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martina Časl, na tel. 03/733-87-13.

Opomba: V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 1100-02/2017
Datum: 18. 4. 2017
                                                                                                        Župan
                                                                                                   Občine Laško
                                                                                                   Franc Zdolšek

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane