OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razpis za strokovno-tehnično delovno mesto ekonoma - hišnika

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/2007, 65/2008) in na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.)

 
 
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja 1 prosto strokovno-tehnično delovno mesto:

EKONOM V - HIŠNIK.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba tehnične smeri
 • 6 mesecev delovnih izkušenj
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje uradnega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovno področje:
 • nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala
 • vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala
 • vodenje evidenc
 • izvajanje rednega in investicijskega  vzdrževanja v  občinski upravni zgradbi in ostalih objektih last občine v okviru pristojnosti,
 • upravljanje z ogrevalnimi, klimatskimi in ostalimi napravami,
 • vzdrževanje vozil,
 • nabava pisarniškega materiala, osnovnih sredstev, drobnega inventarja in ostalega blaga,
 • tiskanje in distribucija gradiv za potrebe strokovnih služb,  
 • vodenje različnih evidenc,
 • druge naloge po pooblastilu ali navodilu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:
 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Ekonom V - hišnik« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer do dne 18. 4. 2017.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 03 733 87 13 pri ga. Martini Časl.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
        
Številka: 1100-01/2017
Datum: 7. 4. 2017

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane