OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Projektna naloga hodnika za pešče in kolesarje ob G1-5 na odseku Laško – Rimske Toplice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za izdelavo PROJEKTNE NALOGE HODNIKA ZA PEŠČE IN KOLESARJE OB G1-5 NA ODSEKU LAŠKO – RIMSKE TOPLICE.

Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjenenaslednje dokumente oz. obrazce:
  • obrazec Ponudba (OBR-C)
  • OBR-E
  • PROJEKTNA NALOGA
  • osnutek pogodbe
  • reference OBR POT-REF

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 7. 4. 2017 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 
 
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "PROJEKTNA NALOGA HODNIKA ZA PEŠČE IN KOLESARJE OB G1-5 NA ODSEKU LAŠKO – RIMSKE TOPLICE"

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane