OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 32. člena Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, številka 98/2003, 61/2006-ZDru-1), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško (Uradni list RS, številka 21/2016) in Odloka o proračunu občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/2015, 85/2016), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2017


Rok in način oddaje vloge: obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do ponedeljka, 3. 4. 2017, do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Prijave, ki so oddane na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispejo k naročniku po poteku tega roka, niso pravočasne prijave in bo neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da so prepozne.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: " Sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško v letu 2017 – NE ODPIRAJ! "


Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih, Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško, v glavni pisarni Občine Laško in na spletnih straneh:

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane