OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov za leto 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US), 7. člena Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v občini Laško (Uradni list RS, št. 33/2007, 36/2014) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/2015, 85/2016) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2017

Način prijave in rok oddaje: Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje mladinskih projektov in programov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.
 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško do srede, 25. 1. 2017, do 12.00. Vloge oddane po tem roku, bodo štete za prepozne in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika.

Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško:
 
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2017.
Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško.
Razpisna dokumentacija za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2017:  .doc  , .pdf  .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane