OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov za leto 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Laško (Uradni list RS, št. 20/2008, 110/2009, 104/2011) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/2015, 85/2016), objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2017
 

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Rok poziva: poziv se začne 9. 1. 2017 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško:

Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2017.
Pravilnik o o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško.
Vloga za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2017: .doc .pdf .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane